Bloemen (2)

Sleutel bij windparken is communicatie

Windparken maken de tongen los. Zeker wanneer een mogelijke locatie al concreet in beeld is. Uit onderzoek van Bosch & Van Rijn blijkt dat bij vooral kleinere gemeenten de “communicatieve ambitie en vaardigheden ontbreekt” om de buurt mee te krijgen voor een windpark. Hoe kunnen gemeenten de buurt wél meekrijgen?

Belangenveld

Per saldo zijn gemeenten als vergunningverlener de partij die de komst van een windpark al dan niet mogelijk maken. Terwijl er veel stakeholders zijn. Denk aan energiebedrijven of -coöperaties als opdrachtgever, ontwikkelaars als uitvoerende partij en natuur- en milieuorganisaties als belangengroep. Daarnaast hebben ook het rijk (sturend) en provincies (regulerend) een rol.

Gedragen plannen

Voor het gewenste effect levert u niet alleen goed werk, maar creëert u ook acceptatie bij de bevolking en andere stakeholders. Simester adviseert (grote én kleine) gemeenten zichzelf vier vragen te stellen als het gaat over het bouwen van een windpark.

Waarom überhaupt windenergie?  Vaak ontbreekt een helder omschreven beeld van nut en noodzaak van windenenergie. Wat is nu de reden om dit te willen? Vergeet daarbij niet: de ‘overheid’ heeft als partij simpelweg een verantwoordelijkheid voor duurzame energieproductie, dus er zullen érgens (lees: in bepaalde gemeenten)  windparken moeten verrijzen.

Waarom op deze plek?  Welke criteria gelden er om in een bepaald gebied een windpark te mogen aanleggen? En welke ‘rechten’ heeft de omgeving in dat geval? Het gaat dan onder andere om de afstand van het park tot woningen (bijvoorbeeld vanwege geluid) en de effecten van slagschaduw.

Wat is de speelruimte?  Als windenergie eenmaal een geaccepteerde vorm van energieopwekking is, en de locatie is ook gespecificeerd: waar hebben omwonenden vervolgens invloed op en wat mag er dan ‘veranderen’? Aantallen windmolens, hoogte of positionering? Deze afbakening geeft helderheid over de invloed van individuele betrokkenen.

Hoe communiceren we over deze windparken?  Het landelijke beeld bestaat dat menig omwonende volledig wordt verrast als een mogelijke locatie bekend wordt. Bewoners van meet af aan informeren is wenselijk en ideëel tegelijk; het draait om goede timing, planning en passende keuzes over de wijze van communicatie.

Windpark 1
189