Privacyverklaring

Simester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gerechtvaardigd belang

Simester verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Contactpersoon is Bas ter Stege, Laban Deurloostraat 19d te Scherpenisse met het KvK-nummer 20157859.   

Categorieën persoonsgegevens

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • Bedrijfsnaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Doelen van verwerking

Simester verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doen van betalingen.
 • Het periodiek verzenden van een nieuwsbrief en/of vergelijkbare, papieren post.
 • Het op de website plaatsen van klantbeoordelingen, waarbij naast de beoordeling zelf een voornaam en een plaats worden getoond.
 • Het bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten.
 • Het verwerken van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens ten behoeve van belastingaangiftes.

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

 • Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van geaccordeerde offertes en/of overeenkomsten waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Simester neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  - bijvoorbeeld een medewerker van Simester - als intermediair in optreedt. Simester gebruikt Microsoft Office als computersysteem.

Bewaartermijnen

Simester bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, met de reden ervan toegevoegd:

 • Voor- en achternaam, 7 jaar, met een wettelijke grondslag en klantbeoordelingen (voornaam) vanuit toestemmingsgrondslag.
 • Bedrijfsnaam, 7 jaar, vanuit wettelijke grondslag.
 • Adresgegevens, 7 jaar, vanuit wettelijke grondslag en klantbeoordelingen (plaats), met toestemmingsgrondslag.
 • Telefoonnummer, 4 jaar, op grond van overeenkomsten.
 • E-mailadres, 4 jaar, op grond van overeenkomsten en het verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbare, papieren post (beide op basis van toestemming).
 • Bankrekeningnummer (via offertes en facturen), 7 jaar, met een wettelijke grondslag en op grond van overeenkomsten.

​Delen van persoonsgegevens met derden

Simester verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van geaccordeerde offertes en/of overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Simester blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Personen van wie wij gegevens verwerken, hebben het recht om persoonsgegevens in te zien en/of verzoeken te doen om deze te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Simester. Tot slot is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Simester verzoeken accepteert om van de persoonsgegevens die wij beschikken een computerbestand naar de aanvrager of een door de aanvrager aangedragen organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan via deze weg. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Beveiliging en klachten

Simester neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem bij twijfel over beveiliging of aanwijzingen van misbruik contact op via deze weg.

Klachten over onze werkwijze in het kader van de manier waarop wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan, kunnen worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, en via deze link.

Datalekken

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Simester zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de risico's voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen zal Simester de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Simester - op grond van deze overwegingen - bepalen of het datalek al dan niet gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

262