Bloemen (2)

Beleidseffecten meten in het sociaal domein

Op nationale ‘Verantwoordingsdag’ werd het kabinet onlangs berispt door de Algemene Rekenkamer: het kabinet neemt te weinig tijd en heeft te weinig aandacht voor de uitvoering van alle hervormingen waartoe de laatste jaren is besloten. Bovendien valt het volgens de Rekenkamer moeilijk na te gaan hoe doeltreffend de bijbehorende uitgaven zijn en welk effect er mee bereikt wordt.

Doorwerking

Beleid ontwikkelen is één, implementatie en uitvoering ervan twee. Het vraagstuk van gedragen en deugdelijk uitgevoerd beleid speelt bij veel overheden. Zeker bij gemeenten. Nu zij al enige tijd verantwoordelijk zijn voor een flink aantal nieuwe taken in het sociaal domein, is veel inzet nodig om alle betrokkenen in de keten op eenzelfde manier te laten communiceren en van de juiste gegevens te voorzien.

Wat levert het op?

Correcte implementatie van beleid is ook nodig om effecten te kunnen meten. Vanuit gemeentelijk oogpunt zal de roep om het afleggen van (politieke) verantwoording over de veranderingen in het sociaal domein vanuit menig collegekamer en oppositiebankje gaan groeien. Heeft het ‘nieuwe’ beleid besparingen opgeleverd? Is er een minder groot beroep gedaan op professionele zorg? Is er meer sprake van vrijwillige inzet? En bovenal: zijn bewoners en cliënten beter uit?

Vooruitdenken

Simester vindt dat verantwoording afleggen over beleid het beste kan als vooraf benoemd is over welke thema’s of verantwoordingsvelden gerapporteerd wordt. Door een nulmeting en vervolgmeting te combineren, kan worden bepaald welke richting een bepaalde indicator zich heeft ontwikkeld. Het is daarbij belangrijk de vraag te beantwoorden of de geconstateerde verandering één-op-één toe te schrijven valt aan een bepaalde beleidsmaatregel. Maar: weten waarover verantwoord wordt, maakt het meten eenvoudiger.

Belangen Verbinden(6)
189