Bloemen (2)

Angst voor de isoleercel

Neem een willekeurige uitnodiging voor een informatiebijeenkomst of inloopavond. Grote kans dat er in de oproep staat vermeld: “Wij zijn benieuwd naar uw mening”. Hoe kunnen initiatiefnemers duidelijk zijn over waar de invloed van hun bezoekers invloed ligt?

Omgeving betrekken

Bouwbedrijven, gemeenten en zorgorganisaties ontwikkelen ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld een reconstructie van een weg of nieuw zorgvastgoed. Omdat veranderingen in de gebouwde omgeving draagvlak nodig hebben, is het actief en tijdig betrekken van de omgeving gewenst.

Invloed en dialoog

Om te weten aan welke ‘knoppen’ belanghebbenden kunnen draaien, zijn drie vragen relevant:

1. Is er invloed op het plan?

2. Zo ja, op welke aspecten dan?

3. Wat mag er vervolgens ‘veranderen’?

In een casus rondom zorgvastgoed in het buitengebied bleek tijdens een informatiebijeenkomst dat de doelgroep (ggz-cliënten), omvang van het plan (aantal woonunits) en positionering (bouwblokken) vast stonden, maar dat de locatie van een noodzakelijke separeer- of isoleercel beïnvloedbaar was. Door andere positionering en betere visuele afscherming konden de angsten van omwonenden grotendeels worden weggenomen. In de beeldvorming was de isoleercel een eigen leven gaan leiden.

Speelruimte

Simester kijkt met een onafhankelijke blik naar plannen en ideeën voor ruimtelijke veranderingen. Vooraf maken we duidelijk waar de speelruimte zit. Betrokkenen voelen zich vrij om hun visie te verwoorden tijdens informatiebijeenkomsten of inloopavonden. Zo ontstaat een gedegen plan voor samenwerking en planrealisatie.

Herfst Tholen (2)
189