Procesbegeleiding pilot 'Vernieuwend toeleiden naar zorg'

  • simester-0007

Opdrachtgever: gemeente Alblasserdam

De zorgvraag verandert. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De uitdaging voor zorgvrager, zorgaanbieder en gemeente is om beter gebruik te maken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk. Het streven is om de zorg ‘dichterbij’ te organiseren en te onderzoeken hoe met kleine maatregelen grotere maatregelen voorkomen kunnen worden.

Alblasserdamse zorgorganisaties staan voor deze uitdaging en werken actief samen in de pilot ‘Vernieuwend toeleiden naar zorg’. Simester treedt voor het projectteam op als onafhankelijk procesbegeleider. Het doel van de pilot van de gemeente Alblasserdam is dat zorgaanbieders die nu op basis van een marktmechanisme met elkaar samenwerken, elkaar straks (gedeeltelijk) kunnen vertegenwoordigen, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen werkwijze.

Samenwerkingsovereenkomst

Simester leverde de voorzitter en zorgde voor een beschrijving van een gezamenlijke zorgvisie. Daarin werd duidelijk hoe de zorgaanbieders willen gaan samenwerken. In een samenwerkingsovereenkomst beschreven wij de te bereiken doelen, de gewenste manier van werken en de wijze van organisatie. In het uitvoeringsplan gaven we weer hoe de partijen praktisch met elkaar aan de slag gaan.

Wat cliënten hiervan merken

De maatschappelijke winst voor cliënten is dat er een zorgteam actief is dat toegankelijk is en bovendien snel en adequaat oplossingen vindt voor kleine of grotere zorgvragen. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met bestaande netwerken, zoals eerstelijnszorg, kerken en sociaal-maatschappelijke instellingen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor intermediairs die zelfredzaamheid kunnen beoordelen en ook vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Er is ook aandacht voor de begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers, die steeds meer in netwerkverband gaan opereren.

Samenwerkingspartners

Stichting Waardeburgh, Eleos, Lelie zorggroep, Rivas, Syndion, ASVZ, Gemiva-SVG, MEE Drechtsteden, Wooncadans, Stichting Welzijn Alblasserdam

Bekijk ook...
199