Pilot ‘Samenhang in Smerdiek’

  • SMDYK-II.jpg

Opdrachtgever: Dorpstafel Sint-Maartensdijk-Scherpenisse

De Dorpstafel Sint-Maartensdijk-Scherpenisse is via een pilot op zoek gegaan naar de lokale opgaven van Sint-Maartensdijk (ofwel: ‘Smerdiek’). Wat betekenen deze opgaven voor de eigen rol en functie? Simester trad op als onafhankelijk begeleider.

Kerngericht organiseren

Opgavegericht werken betekent dat maatschappelijke opgaven het vertrekpunt zijn voor het handelen van organisaties en individuen. Het betekent dat per opgave verbindingen worden gezocht die nuttig en nodig zijn om de opgave invulling te kunnen geven. Wat willen we bereiken, welke activiteiten, verbindingen of organisatievormen zijn nodig en wat een ieders rol daarin is, is een samenspel van lokale partners. Opgaven gaan dwars door de grenzen van bijvoorbeeld domeinen en taakvelden heen. In dit pilot was de aanname dat maatschappelijke opgaven een omgevingsspecifieke aanleiding kennen en daarom het beste lokaal georganiseerd kunnen worden.

Samenhang

Smerdiek is als kern blijvend op zoek naar samenhang. Samenhang kan hier betekenis hebben als het herkennen van en het samen werken aan een collectief belang. Historisch gezien is de bevolkingsopbouw van Smerdiek divers qua leeftijd, gezinssamenstelling, opleiding, inkomen, herkomst en sociale status. Het inzicht krijgen in een collectief belang is dan soms lastig, bepaalde (groepen) inwoners hebben ‘genoeg’ aan het eigen belang. Zo kunnen werk, studie of het gezin al voldoende aandacht vragen, de leefomgeving blijft op de achtergrond. Het ontbreken van een concrete aanleiding of actualiteit kan ook een reden zijn dat een gezamenlijk belang ontbreekt. Van een vertegenwoordigend orgaan als de Dorpstafel wordt daadkracht verwacht, terwijl diversiteit en het onbekende collectieve belang dat in praktijk kunnen verhinderen.

Bekijk ook...
200