Gespreksleiding inwonersavond Afval

  • Kliko

Opdrachtgever: gemeente Steenbergen

De gemeente Steenbergen denkt na over hoe het afvalstoffenbeleid in de komende jaren het beste invulling kan krijgen. In een speciale beeldvormende raadsvergadering zijn een drietal scenario’s gepresenteerd over het inzamelen van afval en de gevolgen hiervan voor kosten, het milieu en de dienstverlening aan burgers. Simester verzorgde de gespreksleiding van de avond.

Informatie en interactie

We hebben de gemeente geholpen bij het samenstellen van het programma van de avond. Omdat tijdens de raadsvergadering inwoners waren uitgenodigd om hun mening te geven, was een juiste balans tussen informatie en interactie gewenst. Afval is immers emotie, zo bleek ook tijdens de avond.

Deskundigenpanel

Na een presentatie van de scenario’s (optimaliseren, een tarief op restafval en omgekeerd inzamelen) was er een panel van deskundigen dat vragen uit de zaal beantwoordde. Met principiële thema’s als: welk scenario levert het meeste besparing van de afvalstoffenheffing op en welke oplossingen zijn er voor bewoners in het buitengebied? Ook kwamen hele praktische onderwerpen aan bod: bijvoorbeeld in welke container horen luiers of kattenbakgrind nu thuis?

Input voor het vervolgproces

Na inlevering van de stembiljetten, bleken de voorkeuren redelijk evenwichtig over de scenario’s verdeeld. Met de informatie van de inwonersavond onder de arm, kan de gemeenteraad het proces om te komen tot een vernieuwd afvalstoffenbeleid verder invulling gaan geven.

Samenwerkingspartners

De Jonge Milieuadvies, SITA Nederland, SAVER, De Afvalspiegel

Bekijk ook...
200