Dagvoorzitter Thoolse onderwijssymposia

  • Belangen Verbinden(1)
  • Belangen Verbinden(19)
  • Belangen Verbinden(2)

Opdrachtgever: gemeente Tholen

De gemeente Tholen wil samenwerking binnen het primair onderwijs stimuleren. De scholen willen daarbij de eigen identiteit behouden. Tijdens het jaarlijkse Thoolse onderwijssymposium heeft Simester met de onderwijsinstellingen kaders, voorwaarden en criteria voor de samenwerking vastgesteld. Simester verzorgde de voorbereiding van een drietal symposia, trad op als dagvoorzitter en rapporteerde de uitkomsten.

Simester heeft met de vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen tijdens de symposia gezocht naar gemeenschappelijke waarden, door middel van een opiniërende dialoog. “Kwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit in het belang van de leerling” bleken voor de Thoolse scholen gemeenschappelijke waarden.

Gezamenlijke opgave

Het debat vormde een vervolg op een eerder symposium waar een schets van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen leidden tot meer bewustwording van een gezamenlijke opgave. In het tweede en derde Thoolse onderwijssymposium gingen betrokkenen met elkaar in gesprek over een veranderend speelveld en actuele lokale vraagstukken. Mogelijke toekomstperspectieven, kansen voor en effecten op de onderlinge relatie tussen scholen werden besproken.

Voorbereid de dialoog aangaan

Dankzij een aantal lezingen voorafgaand aan het interactieve gedeelte, gingen deelnemers voorbereid de dialoog aan met elkaar. In de lezingen werden vijf samenwerkingsvormen onderscheiden. Wethouder Peter Hoek ging in op de rol van de overheid bij het waarborgen van een verantwoorde onderwijskwaliteit. Jan Ennik (RPCZ) onderstreepte in zijn lezing dat een nieuw bekostigingsmodel van scholen in krimpgebieden een prikkel tot regionale samenwerking oplevert.

Gesprek ombuigen

De vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen gingen aan de hand van stellingen in gesprek. Toen er tijdens de bijeenkomst discussie ontstond over de wijze van vraagstelling, boog Simester het gesprek weer om. Zo ontstond er een inhoudsvolle discussie die voor alle betrokken partijen leidde tot bruikbare uitkomsten.

200