Aanpak verward gedrag Zeeuws-Vlaanderen

  • Buitenruimte 2

Opdrachtgever: Zeeuws-Vlaamse gemeenten en woningcorporaties

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten en woningcorporaties willen komen tot een gezamenlijke en duurzame aanpak om het vraagstuk van mensen met verward gedrag invulling te geven. Simester trad op als moderator van een oriënterende bijeenkomst met de betrokken partijen in Zeeuws-Vlaanderen.

Duiding en definitie

Mensen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico bestaat dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen en mogelijk een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Het gaat om mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie), vaak in combinatie met meerdere levensproblemen zoals schulden, dakloosheid, werkloosheid of verlies van dierbaren.

Bindende afspraken

Een viertal sprekers belichtten tijdens de bijeenkomst vanuit verschillende perspectieven de oorzaken van verward gedrag. Voor de juiste aanpak is het wenselijk vanuit die diversiteit te denken en te handelen, zowel in het belang van het welzijn van de persoon met verward gedrag als in het belang van zijn of haar omgeving.

Tijdens een dialoog over meerdere casussen benadrukten betrokkenen dat een combinatie van zorg, ondersteuning en het tegengaan van overlast relevant zijn voor een integrale en duurzame aanpak. Daarbij zijn denken vanuit de leefwereld van mensen, het maken van bindende afspraken tussen professionals en communicatie met de omgeving cruciaal voor het realiseren van concrete resultaten.

Bekijk ook...
200